Giới thiệu

Trang chủ

Giới thiệu Agritrade

I. CƠ SỞ VẬT CHẤT Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với chức năng nhiệm vụ làm đầu mối xúc tiến thương mại của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, quản...

Cơ cấu tổ chức Agritrade

Cơ cấu tổ chức Agritrade

   BAN GIÁM ĐỐC Ông: Đào Văn Hồ Chức vụ: Giám đốc Máy bàn:(84-24) 37555458 ext 12 Email: daovanho@agritrade.com.vn Bà: Nguyễn Thị Yến Chức vụ: Phó Giám đốc Máy bàn:(84-24) 32121597 Email: yengiangtcbql1@gmail.com Ông: Hoàng Văn Dự Chức vụ: Phó Giám đốc Máy bàn:(84-24) 37540130 Email: hoangvandu@gmail.com    PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH Ông: Trịnh Thanh Hồng Chức vụ:...

Tin mới nhất