Đối tượng tham gia

  • Các quốc gia, tổ chức, công ty nước ngoài, công ty liên doanh
  • Ủy ban nhân dân, Sở Nông nghiệp và PTNT các Tỉnh, Thành phố
  • Các viện, trung tâm nghiên cứu, trường
  • Các tổng công ty, công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp
  • Các ngành phụ trợ, dịch vụ nông nghiệp.
  • Các hiệp hội ngành hàng, hợp tác xã, trang trại, cơ sở làng nghề…

Viết bình luận