Cơ cấu tổ chức Agritrade

   BAN GIÁM ĐỐC
Ông: Nguyễn Minh Tiến
Chức vụ: Giám đốc
Máy bàn:
Email: ngmtien@gmail.com
Bà: Nguyễn Thị Yến
Chức vụ: Phó Giám đốc
Máy bàn:(84-24) 32121597
Email: yengiangtcbql1@gmail.comÔng: 
Hoàng Văn Dự
Chức vụ: Phó Giám đốc
Máy bàn:(84-24) 37540130
Email: hoangvandu@gmail.com
   PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH
Ông: Trịnh Thanh Hồng
Chức vụ: Trưởng phòng
Máy bàn: (84-24) 37555458 ext 28
Email: hong.xttm@mard.gov.vn
hctl@agritrade.com.vn
   PHÒNG CNTT  VÀ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Ông: Hoàng Liên Sơn
Chức vụ: Trưởng phòng
Máy bàn:(84-24) 37555458 ext 46
Email: hoangson.xttm@mard.gov.vn
   PHÒNG HỘI CHỢ TRIỂN LÃM
Ông: Đoàn Trần Nhân
Chức vụ: Trưởng phòng
Máy bàn:(84-24) 37555458 ext 26
Email: nhan.doantran@gmail.com
   PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ SỰ KIỆN
Bà: Bùi Thị Yến
Chức vụ: Phó phòng phụ trách
Máy bàn:(84-24) 37555458 ext 17
Email: buiyentvsk@gmail.com
   PHÒNG KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
Ông: Nguyễn Hồng Việt
Chức vụ: Trưởng phòng
Máy bàn:(84-24) 37543107
Email: vietnguyenxttm@gmail.com
   PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
: Lê Thị Thu Mai
Chức vụ: Trưởng phòng
Máy bàn:(84-24) 37555458 ext 16
Email: khtc@agritrade.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »